Giao Hàng Siêu Việt


Giao Hàng Siêu Việt

Giao Hàng Siêu Việt

Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Siêu Việt (GHSV) là một công ty công nghệ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính. Ưu điểm của GHSV là tốc độ nhanh, mạng lưới phủ sóng trên toàn quốc và đặc biệt là thế mạnh trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới phục vụ cho hoạt động bưu chính.