Hướng dẫn bật trạng thái online skype trên website


Đăng nhập vào chương trình Skype

  • Vào menu Tool (Công Cụ) -> Options (Tùy Chọn)
  • Chọn Privacy -> Privacy Settings (Sự riêng tư)
  • Đánh dấu vào [x] Allow my status to be shown on the web. (Cho phép hiễn thị trạng thái online của tôi trên web)
  • Nhấn nút Save (Lưu)
Thiết kế website