Hướng dẫn cài đặt Email dùng MICROSOFT OUTLOOK 2007


Bạn mở Microsoft Office Outlook 2007 => Tools, chọn Account Settings...
Ở Tab E-mail, bạn nhấn nút New
Bạn chọn Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP và nhấn Next
Bạn check vào ô Manually configure server settings or additional server types và nhấn Next
Bạn chọn Internet E-mail và nhấn Next
Nhập thông tin vào các ôIncoming Mail server và Outgoing Mail server(SMTP): bạn nhập tendomain (Vú dụ: vietnhan.com)
Lưu ý:

- Bạn Không check vào Require logon using Source Password Authentication(SPA)
- Nếu bạn sử dụng Google Apps thì bạn đổi POP3 thành IMAP, Incoming mail server: Imap.gmail.com, Outgoing mail server (SMTP): smtp,gmail.com

Bạn Click More SettingsỞ tab Outgoing Server bạn nhớ check vào My outgoing server (SMTP) requires authentication
Bạn nhấn ok => Next => Finish để hoàn tất

Cấu hình lưu lại một bản email copy trên server
Bạn click More settings...
=> check vào Leave a copy of messages on the server